فیلم آموزشی از فصل خط و معادله‏های خطی از کلاس نهم از مباحث معادله ‏ی خط , دستگاه معادله‏ های خطی , شیب خط و عرض از مبدأ ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل خط و معادله‏های خطی از گروه نهم