• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل خسرو/ مایع حرف شویی/ پشت دریاها از کلاس دهم علوم انسانى از مباحث آرايه ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل خسرو/ مایع حرف شویی/ پشت دریاها از گروه دهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث