• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل خاطرات اعتمادالسلطنه/ آن روزها از کلاس دهم علوم انسانى از مباحث آرايه ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل خاطرات اعتمادالسلطنه/ آن روزها از گروه دهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث