• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل ادبیات داستانی معاصر - سووشون از کلاس دهم علوم انسانى و معارف از مباحث آرايه ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ادبیات داستانی معاصر - سووشون از گروه دهم علوم انسانى و معارف


  • مدرسان این مبحث