• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل قضیۀ حملی و قیاس اقترانی از کلاس دهم علوم انسانى از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل قضیۀ حملی و قیاس اقترانی از گروه دهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث