• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل جهان در عصر باستان از کلاس دهم علوم انسانى از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل جهان در عصر باستان از گروه دهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث