• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل روابط میان ذهن، زبان از کلاس دهم علوم انسانى از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل روابط میان ذهن، زبان از گروه دهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث