فیلم درسی از فصل تاریخ شناسی از کلاس دهم علوم انسانى و معارف از مباحث باستان شناسی؛ در جست وجوی میراث فرهنگی , درس 2 - تاریخ؛ زمان و مکان ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل تاریخ شناسی از گروه دهم علوم انسانى و معارف