• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل اعراب جمله اسمیه و فعلیه از کلاس دهم علوم انسانى از مباحث تعریب , قواعد ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل اعراب جمله اسمیه و فعلیه از گروه دهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث