• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل کار با داده‌های آماری از کلاس دهم علوم انسانى و معارف از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل کار با داده‌های آماری از گروه دهم علوم انسانى و معارف


  • مدرسان این مبحث