• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل کار با داده‌های آماری از کلاس دهم علوم انسانى از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل کار با داده‌های آماری از گروه دهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث