فیلم آموزشی از فصل جهان اجتماعی از کلاس دهم علوم انسانى و معارف از مباحث درس6-پیامدهای جها ن اجتماعی , درس5-جهان های اجتماعی , درس4-تشریح جهان اجتماعی , درس3-جهان اجتماعی , درس7-ارزیابی جها نها ی اجتماعی ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل جهان اجتماعی از گروه دهم علوم انسانى و معارف