• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل شخصی به هزار غم گرفتارم/ طرحی از یک زندگی از کلاس دهم علوم انسانى از مباحث آرايه ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل شخصی به هزار غم گرفتارم/ طرحی از یک زندگی از گروه دهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث