• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل ادبیات دوران جدید - سفر به خیر/در سایه سار نخل ولایت از کلاس دهم انسانى از مباحث آرايه ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ادبیات دوران جدید - سفر به خیر/در سایه سار نخل ولایت از گروه دهم انسانى


  • مدرسان این مبحث