• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل انواع ادبی 2 - در آرزوی تو باشم/ دل می رود ز دستم از کلاس دهم علوم انسانى از مباحث آرايه ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل انواع ادبی 2 - در آرزوی تو باشم/ دل می رود ز دستم از گروه دهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث