• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل اقتصاد جهان و ایران از کلاس دهم انسانى از مباحث اقتصاد ایران , اقتصاد بین الملل ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل اقتصاد جهان و ایران از گروه دهم انسانى


  • مدرسان این مبحث