• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل توسعهی اقتصادی از کلاس دهم علوم انسانى از مباحث دولت و توسعه , توزيع درآمد و فقر , مفاهيم و معيارهاي توسعه ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل توسعهی اقتصادی از گروه دهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث