• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل شناخت اجتماعی از کلاس دهم انسانى از مباحث درس ششم - شناخت اجتماعی در قرآن , درس پنجم - شناخت اجتماعی شهودی , درس چهارم - شناخت اجتماعی عقلی , درس سوم - شناخت اجتماعی تجربی , درس دوم - انواع شناخت علمی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل شناخت اجتماعی از گروه دهم انسانى


  • مدرسان این مبحث