• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل علوم اجتماعی از کلاس دهم انسانى از مباحث درس هفتم - پیشینه ی علوم اجتماعی در یونان و جهان اسلام , درس ششم - تاریخچه ی جامع شناسی , درس پنجم - علوم اجتماعی , درس چهارم - کنش اجتماعی , درس سوم - اهمیت علوم انسانی , درس دوم - علوم انسانی , درس اول - کنش انسانی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل علوم اجتماعی از گروه دهم انسانى


  • مدرسان این مبحث

چی بگیر ، راهنمای خرید