• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل الحروف المشبهه بالفعل از کلاس دهم علوم انسانى از مباحث قواعد - الحروف مشبهة بالفعل ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل الحروف المشبهه بالفعل از گروه دهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث