• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل المبنی للمعلوم و للمجهول از کلاس دهم علوم انسانى از مباحث قواعد - المبني للمعلوم و المبني للمجهول ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل المبنی للمعلوم و للمجهول از گروه دهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث