• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل اعراب الفعل المضارع 2 از کلاس دهم انسانى از مباحث قواعد - اعراب الفعل المضارع 2 ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل اعراب الفعل المضارع 2 از گروه دهم انسانى


  • مدرسان این مبحث