• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل اعراب الفعل المضارع 1 از کلاس دهم انسانى از مباحث قواعد - اعراب الفعل المضارع 1 ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل اعراب الفعل المضارع 1 از گروه دهم انسانى


  • مدرسان این مبحث