• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل المعرفه و النکره از کلاس دهم علوم انسانى و معارف از مباحث قواعد - المعرفة و النکرة ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل المعرفه و النکره از گروه دهم علوم انسانى و معارف


  • مدرسان این مبحث