• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل تاریخ ادبیات ایران از کلاس دهم علوم انسانى و معارف از مباحث خط و زبان در ايران ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل تاریخ ادبیات ایران از گروه دهم علوم انسانى و معارف


  • مدرسان این مبحث