فیلم درسی از فصل توان‌های گویا و عبارت‌های جبری از کلاس دهم تجربی از مباحث توان‌های گویا , عبارت‌های جبری , ریشه‌ی n ام , ریشه و توان ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل توان‌های گویا و عبارت‌های جبری از گروه دهم تجربی