• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل فیزیک و اندازه‌گیری از کلاس دهم تجربي از مباحث چگالی , تخمین و مرتبه‌ی بزرگی محاسبه‌ها در فیزیک , خطا و دقت , اندازه‌گیری و دستگاه بین‌المللی یکاها , اندازه‌گیری و کمیت‌های فیزیکی , مدل‌سازی در فیزیک , فیزیک دانش بنیادی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل فیزیک و اندازه‌گیری از گروه دهم تجربي


  • فیلم تدریس کامل

  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث