• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل دما و گرما از کلاس دهم تجربي از مباحث قوانین گازها , کل فصل , انبساط گرمایی , گرما , روش‌های انتقال گرما , تغییر حالت‌های ماده , دما و دماسنجی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل دما و گرما از گروه دهم تجربي


  • مدرسان این مبحث