• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل توان‌های گویا و عبارت‌های جبری از کلاس دهم تجربي از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل توان‌های گویا و عبارت‌های جبری از گروه دهم تجربي


  • مدرسان این مبحث