• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد از کلاس دهم تجربي از مباحث هم ایستایی و کلیه‌ها , فرآیندهای تشکیل ادرار و تخلیه‌ی آن , تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد از گروه دهم تجربي


  • مدرسان این مبحث