• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل از یاخته تا گیاه از کلاس دهم تجربي از مباحث ویژگی‌های یاخنه‌ی گیاهی , ساختار گیاهان , سامانه‌ی بافتی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل از یاخته تا گیاه از گروه دهم تجربي


  • مدرسان این مبحث