• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل ادبیات تعلیمی از کلاس دهم تجربي از مباحث درس دوم : از آموختن، ننگ مدار/روان‌خوانی: خسرو , درس یکم: چشمه و سنگ/گنج حکمت: خلاصه دانش‌ها ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ادبیات تعلیمی از گروه دهم تجربي


  • مدرسان این مبحث