• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل گوارش و جذب مواد از کلاس دهم تجربي از مباحث جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش , ساختار و عملکرد لوله گوارش , یاخته و بافت‌های جانوری , تنوع گوارش در جانداران ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل گوارش و جذب مواد از گروه دهم تجربي


  • فیلم تدریس کامل

  • مدرسان این مبحث