فیلم درسی از فصل کیهان، زادگاه الفبای هستی از کلاس دهم تجربی از مباحث تبدیل اتم ها به مولكول ها , تبدیل اتم ها به یون ها , آراییش الکترونی اتم , نشر نور و طیف نشری , جرم اتمی عنصرها , کل فصل , طبقه‌‌بندی عنصر ها , ساختار اتم و رفتار آن , آیا همه اتمهای یک عنصر پایدارند؟ , عنصرها چگونه پدید آمدند , کشف ساختار اتم , شمارش ذره ها از روی جرم آنها , تكنسیم، نخستنین عنصر ساخت بشر , توزیع الکترون ها در لایه ها و زیر لایه ها , نور،کلید شناخت جهان ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل کیهان، زادگاه الفبای هستی از گروه دهم تجربی