• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد از کلاس دهم تجربي از مباحث تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران , فرآیندهای تشکیل ادرار و تخلیه‌ی آن , هم ایستایی و کلیه‌ها ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد از گروه دهم تجربي


  • مدرسان این مبحث