• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل ادبیات داستانی از کلاس دهم تجربي از مباحث درس شانزدهم: خسرو/روان خوانی: طرّاران , درس چهاردهم: طوطی و بقّال/گنج حکمت: ای رفیق! ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ادبیات داستانی از گروه دهم تجربي


  • مدرسان این مبحث