• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل ادبیات حماسی از کلاس دهم تجربي از مباحث درس سیزدهم: گُردآفرید/شعرخوانی:دلیران و مردان ایران زمین , درس دوازدهم: رستم و اشکبوس/گنج حکمت: جاه و چاه ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ادبیات حماسی از گروه دهم تجربي


  • مدرسان این مبحث