فیلم آموزشی از فصل شمارش، بدون شمردن از کلاس دهم تجربی از مباحث ترکیب , جایگشت , شمارش ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل شمارش، بدون شمردن از گروه دهم تجربی