• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل ادبیات دوران جدید - داروگ/باغ من/ انتظار از کلاس دهم تجربي از مباحث آرايه ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ادبیات دوران جدید - داروگ/باغ من/ انتظار از گروه دهم تجربي


  • مدرسان این مبحث