• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل ادبیات پایداری - کلبه ی عمو تم/تو را می خوانم از کلاس دهم تجربي از مباحث آرايه ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ادبیات پایداری - کلبه ی عمو تم/تو را می خوانم از گروه دهم تجربي


  • مدرسان این مبحث