• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل حماسه مصنوع - حمله حیدری از کلاس دهم تجربي از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل حماسه مصنوع - حمله حیدری از گروه دهم تجربي


  • مدرسان این مبحث