• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل جنگل از کلاس دهم تجربي از مباحث درس هفتم- پراکندگی و انواع جنگل ها و مراتع در ایران , درس ششم- اهمیت و نقش جنگل ها ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل جنگل از گروه دهم تجربي


  • مدرسان این مبحث