• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل فیزیک و اندازه‌گیری از کلاس دهم رياضى از مباحث چگالی , اندازه گیری ، خطا و دقت , اندازه‌گیری و دستگاه بین‌المللی یکاها , تخمین و مرتبه‌ی بزرگی محاسبه‌ها در فیزیک , اندازه‌گیری و کمیت‌های فیزیکی , مدل‌سازی در فیزیک , فیزیک دانش بنیادی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل فیزیک و اندازه‌گیری از گروه دهم رياضى


  • فیلم تدریس کامل

  • مدرسان این مبحث