• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل توان‌های گویا و عبارت‌های جبری از کلاس دهم رياضى از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل توان‌های گویا و عبارت‌های جبری از گروه دهم رياضى


  • مدرسان این مبحث