• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل ردپای گازها در زندگی از کلاس دهم رياضى از مباحث موازنه كردن معادله واكنش های شیمیایی , اكسیژن، گازی واكنش پذیر در هوا كره , از هر گاز چقدر؟ , ساختار لوویس , واکنش‌های شیمیایی و قانون پایستگی جرم , هوا کره , خواص و رفتار گازها , اوزون، دگر شكلی از اكسیژن در هواكره , ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها , هوا معجونی ارزشمند , خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ردپای گازها در زندگی از گروه دهم رياضى


  • فیلم تدریس کامل

  • پاورپوینت درسی

  • خلاصه درس ها

  • مدرسان این مبحث