فیلم درسی از فصل کار، انرژی و توان از کلاس دهم رياضى از مباحث توان , کار و انرژی پتانسیل , پایستگی انرژی مکانیکی , کار انجام شده توسط نیروی ثابت , کار و انرژی جنبشی , کار و انرژی درونی , انرژی جنبشی ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل کار، انرژی و توان از گروه دهم رياضى