• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل چندضلعی‌ها از کلاس دهم رياضى از مباحث درس2-مساحت و کاربردهای آن , درس1-چندضلعی‌ها و ویژگی‌هایی از آنها ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل چندضلعی‌ها از گروه دهم رياضى


  • مدرسان این مبحث