فیلم آموزشی از فصل مجموعه، الگو و دنباله از کلاس دهم رياضى از مباحث الگو و دنباله , مجموعه‌های متناهی و نامتناهی , دنباله‌های حسابی و هندسی , کل فصل , متمم مجموعه ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل مجموعه، الگو و دنباله از گروه دهم رياضى