• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل ردپای گازها در زندگی از کلاس دهم رياضى از مباحث موازنه كردن معادله واكنش های شیمیایی , واکنش‌های شیمیایی و قانون پایستگی جرم , خواص و رفتار گازها , ساختار لوویس , اكسیژن، گازی واكنش پذیر در هوا كره , از هر گاز چقدر؟ , هوا کره , اوزون، دگر شكلی از اكسیژن در هواكره , ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها , هوا معجونی ارزشمند , خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ردپای گازها در زندگی از گروه دهم رياضى


  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث