• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل ادبیات داستانی از کلاس دهم رياضى از مباحث درس شانزدهم: خیر و شرّ/روان خوانی: طرّاران , درس چهاردهم: طوطی و بقّال/گنج حکمت: کوزه ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ادبیات داستانی از گروه دهم رياضى


  • مدرسان این مبحث