• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل ادبیات تعلیمی - باغ عشق/ پیدای پنهان از کلاس دهم رياضى از مباحث آرايه ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ادبیات تعلیمی - باغ عشق/ پیدای پنهان از گروه دهم رياضى


  • مدرسان این مبحث